Algemene voorwaarden consumenten Wijntjes met Esther/Wijn van Esther

De websites www.wijntjesmetesther.nl en www.wijnvanesther.nl zijn initiatieven die beiden zijn genomen vanuit mijn bedrijf Wijntjes met Esther. Op de websites ben ik zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als je een proeverij boekt, wijn bestelt of een ticket boekt voor een evenement. In de algemene voorwaarden die je hieronder kunt lezen zet ik alles voor je op een rij.

1. Identiteit van de ondernemer
Mijn bedrijfsgegevens zijn: 

Wijntjes met Esther
Dirck Verhagenstraat 9 
2215 PS Voorhout
Tel: 06-14293100
Mailadres: esther@wijntjesmetesther.nl
IBAN: NL18 KNAB 0256 0088 68
KvK:  68248776

2. Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door consumenten (verder: de klant) met Wijntjes met Esther/Wijn van Esther (verder: Wijntjes met Esther) gesloten overeenkomsten. Dit geldt dus in ieder geval voor het boeken van een proeverij, het bestellen van wijn of het boeken van een ticket voor een evenement maar ook voor alle andere overeenkomsten tussen de klant en Wijntjes met Esther. 

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Wijntjes met Esther voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Als de overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Leeftijdscriterium
Geen 18? Geen alcohol. De wettelijke leeftijd om deel te nemen aan een wijnproeverij of om wijn te kopen is minimaal 18 jaar.

4. Het aanbod
Op de hierboven genoemde websites informeer ik je over welke producten en diensten Wijntjes met Esther aanbiedt en hoe je iets kunt bestellen. Ook informeer ik je over de prijs en wat je kunt doen als je niet tevreden bent over je aankoop. Het aanbod op de websites is zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Wijntjes met Esther gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Wijntjes met Esther niet.

5. De overeenkomst
5.1 Wijnproeverij: Via de websites www.wijntjesmetesther.nl en www.wijnvanesther.nl kun je een wijnproeverij reserveren. De betaling voor wijnproeverijen geschiedt voorafgaand aan de proeverij. Na het maken van de reservering ontvang je per e-mail een bevestiging met betaallink. Binnen twee weken dient de betaling voldaan te zijn, waarna de wijnproeverij definitief is. 

5.2 Wijn bestellen: Via de website www.wijnvanesther.nl is het mogelijk om wijn te bestellen. Je ontvangt per e-mail een orderbevestiging met een factuur. Na ontvangst van de betaling wordt de wijn toegezonden naar het opgegeven adres. De levering kan, ter keuze van Wijntjes met Esther, zowel geschieden per pakketpost als door Wijntjes met Esther zelf.

5.3 Evenementen: Via de website www.wijntjesmetesther.nl kun je deelnemen aan een wijnproeverij die op locatie (bij restaurants) worden georganiseerd. Tickets kunnen hiervoor  online aangeschaft worden. Hierbij worden de kosten direct online voldaan. 

6. Wijzigingen, herroeping en beëindiging
6.1 Wijn bestellen: Heb je wijn gekocht en voldoet het product niet aan de eisen die je ervan mag verwachten? Je mag de wijn binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. Graag ontvang ik dan de aangebroken fles, gesloten retour. Ik stuur je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug. Verzendkosten in het geval van een terechte herroeping worden door Wijntjes met Esther vergoed.

6.2 Wijnproeverij en evenementen: Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht.

6.3 In het vorige lid bedoelde wijzigingen moeten minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk (dat kan dus ook per e-mail) aan Wijntjes met Esther kenbaar te worden gemaakt en door Wijntjes met Esther te worden geaccepteerd.

6.4 Wijzigingen die later dan 7 dagen voor aanvang van de wijnproeverij of het evenement kenbaar worden gemaakt of niet door Wijntjes met Esther worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd voor de betreffende wijnproeverij of het evenement.

6.5 Wijntjes met Esther heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling of als de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van Wijntjes met Esther zou kunnen beschadigen.

6.6. Als tijdens een wijnproeverij of evenement de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is Wijntjes met Esther gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.


6.7 Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten:
– Wijn die je niet lekker vindt, terwijl het product wel voldoet aan de eisen die je hieraan redelijkerwijs mag stellen.
– Gebroken of lege flessen wijn
– Tegoedbonnen

7. De prijs
7.1 Alle op de websites genoemde prijzen zijn inclusief btw.

7.2 Voor verzendingen van wijn in Nederland hanteert Wijntjes met Esther € 6,95 verzendkosten (deze prijs geldt t/m 12 flessen). De wijn wordt dan via een koeriersdienst verzonden, zodat deze snel, veilig en onbeschadigd bij jou thuis wordt afgeleverd. Wil je meer flessen in een keer bestellen, dat kan natuurlijk. De verzendkosten worden dan wel wat hoger. Hierover neem ik vooraf contact met je op.

Vanaf € 75,- worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Ook in de gemeente Teylingen gelden er geen verzendkosten. Bij bestelling binnen die gemeente wordt de bestelling persoonlijk langsgebracht.

7.3 Wijntjes met Esther behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. Wijntjes met Esther deelt deze prijswijziging zo spoedig mogelijk met de consument.

7.4 Wijntjes met Esther hanteert een vast bedrag per deelnemer aan een wijnproeverij of evenement. In overleg met de klant, en alleen als de klant en Wijntjes met Esther hiermee beiden instemmen, kan een wijnproeverij of evenement langer duren dan vooraf afgesproken. De extra kosten die worden gemaakt voor een langere duur van een wijnproeverij of evenement zoals parkeerkosten en extra uren worden afgerekend op basis van nacalculatie. Hier geldt het volgende:

– Extra tijd wordt berekend aan de hand van het tarief van 50 euro per uur.

– Bij parkeerkosten gelden de daadwerkelijk gemaakte kosten.

7.5 Het kan gebeuren dat tijdens een wijnproeverij of evenement een glas breekt. Hiervoor wordt per glas 2,50 euro gerekend op basis van nacalculatie.

8. Levering en uitvoering
8.1 Wijntjes met Esther streeft ernaar de door jouw geplaatste bestelling binnen maximaal 3 werkdagen te leveren. Afwijkende levertijden worden zo goed mogelijk vermeld op de productpagina. Als de bezorging onverwacht langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, krijg je hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Als het niet mogelijk is om op tijd te leveren, kun je afzien van je aankoop. Heb je vooraf betaald, dan stort Wijntjes met Esther je betaling binnen 10 dagen terug.

8.2 Kan Wijntjes met Esther een bestelde wijn niet meer leveren, dan krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan.

9. Ziekte/overmacht of annulering – door Wijntjes met Esther
Mocht een wijnproeverij of evenement onverhoopt niet door kunnen gaan (wegens ziekte van Wijntjes met Esther of door andere, ernstige zaken), dan laat Wijntjes met Esther dit zo snel mogelijk aan je weten. We kijken samen naar een alternatieve datum of je ontvangt het bedrag wat je vooraf hebt betaald, retour binnen 10 dagen.

10. Ziekte/overmacht of annulering – door klant
10.1 Wijnproeverij: Je kunt tot uiterlijk 2 weken voor de datum waarop de wijnproeverij plaatsvindt, de datum nog wijzigen in overleg met Wijntjes met Esther. Annuleer je de wijnproeverij in z’n geheel binnen 2 weken voor de geplande datum? 

10.2 Wijnevenementen: Na aankoop van een ticket voor een wijnevenement, kan er niet meer geannuleerd worden. Er vindt geen restitutie plaats. In overleg kan er besproken worden of er een alternatief wijnevenement is waar de klant aan kan deelnemen.

11. Betaling
11.1 Zoals in artikel 2 genoemd, geldt er een betalingstermijn van uiterlijk twee weken in geval van een wijnproeverij.

11.2 Als de klant tekortschiet in zijn verplichting tot betaling kan Wijntjes met Esther voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant.

12. Klachtenregeling en geschillen
12.1 Wijntjes met Esther doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over onze producten of onze diensten. Neem in dat geval contact op. Je kunt je klacht melden bij Wijntjes met Esther via: esther@wijntjesmetesther.nl 

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk binnen 14 dagen na de door Wijntjes met Esther op grond van de overeenkomst te verrichten prestatie worden ingediend.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil.

12.4 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Wijntjes met Esther en de klant is Nederlands recht van toepassing.

12.5 Alle geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

13. Aansprakelijkheid 
13.1 Wijntjes met Esther is niet aansprakelijk voor schade door de Wijntjes met Esther geleverde producten en/of verrichtte diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet aan de kant van Wijntjes met Esther waardoor de de schade rechtstreeks wordt veroorzaakt.

13.2 Wijntjes met Esther is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behalve als dit is veroorzaakt door opzet aan de kant van Wijntjes met Esther waardoor die schade rechtstreeks wordt veroorzaakt. Voor gevolgschade is Wijntjes met Esther niet aansprakelijk.

13.3 Wijntjes met Esther is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade of letsel van de klant of derden behalve als de schade of het letsel rechtstreeks door opzet aan de kant van Wijntjes met Esther is veroorzaakt. De klant vrijwaart Wijntjes met Esther voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Wijntjes met Esther verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet aan de kant van Wijntjes met Esther.

13.4 Wijntjes met Esther kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Wijntjes met Esther verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval, maar niet beperkt tot, de hieronder opgesomde omstandigheden:

niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Wijntjes met Esther en/of door Wijntjes met Esther ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Wijntjes met Esther toe te rekenen zoals bedrijfsstagnatie, ernstige familieomstandigheden, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Wijntjes met Esther is in die gevallen niet schadeplichtig.

13.5 In geval van overmacht behoudt Wijntjes met Esther zich het recht voor om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.

13.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.

14. Auteursrecht

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, concepten of evenementen die door Wijntjes met Esther tot stand zijn gebracht blijven eigendom van Wijntjes met Esther.

15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Als Wijntjes met Esther in de toekomst iets verandert aan deze algemene voorwaarden, wordt dat op de website kenbaar gemaakt.

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 september 2019